استراتژی، هنر و دانش تصمیم‌سازی برای بقاء است. هدف در سینمای استراتژیک، حفظ و تداوم بقای جامعه است. با بررسی سینمای استراتژیک یک کشور، می‌توان مؤلفه‌های بقای آن را مشخص کرد. سینمای استراتژیک در هالیوود سابقه‌ای به قدمت هالیوود دارد. هالیوود «ارزش‌های آمریکایی» را در قالب «رؤیای آمریکایی» نهادینه کرده و از طریق سینمای استراتژیک «سبک زندگی آمریکایی» را به عنوان «دین جدید» به مردم جهان القاء می‌کند. سینمای استراتژیک به عنوان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اعمال قدرت نرم مطرح است.

سینمای استراتژیک

سینمای انبیاء

جنگ جهانی چهارم

جهان موازی

شورش علیه طمع

سبک زندگی

دکترین دموکراسی آمریکایی

تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک یهود

تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب

تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک شرق

تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک مسیحیت

دکترین اسلام

فیلم‌ها

ترندگذاری غرب