فلسفه‌ی سینما و سینمای فلسفه سینما سرگرمی Entertainment نیست. فلاسفه‌ی دیروز، سینماگران امروز هستند. در شرایطی که فلسفه‌ی رسمی، در تنگنای سطور کتاب‌ها و پشت دیوارهای بلند دانشگاه‌ها حصر شده، در فضای عمومی، فلسفه‌ی غیررسمی از طریق سینما خود را بروز داده است. همان‌طور که حافظ و سعدی به عنوان حکیم و عارف از هنر شعر استفاده کردند تا پیام خود را القاء کنند، امروزه نیز سینماگر از هنر سینما چنین بهره‌ای را می‌برد. فلسفه به عنوان قله‌ی تفکر، امروزه رسانه‌ای بهتر از سینما برای عمومی‌سازی خود ندارد.

 

سینمای فلسفی و فلسفه‌ی سینما

سینماگران فیلسوف

ایدئولوژی هالیوودیسم

اتوپیاگرایی