سینما در جمهوری اسلامی ایران، پس از سه دهه از وقوع انقلاب اسلامی، هم‌چنان هویت خود را می‌جوید. هویت‌یابی سینما از حوزه‌ی معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی به حوزه‌ی اجرا و مدیریت رسیده است. اما هم‌چنان ابهام در این مسأله باقی مانده است. تفکیک سینمای مطلوب انقلاب اسلامی از انواع دیگر سینما را باید در عمق دکترینال آن جست و جو کرد. آن‌جا که قواعد بنیادین حاکم بر سینما تعریف خود را پیدا می‌کنند.

 

دکترین سینما

هنر حضور

ریخت‌شناسی

آینده‌شناسی سینما

دیرین‌گونه‌شناسی

مایه‌شناسی

رویای آمریکایی

رؤیای ایرانی